Lead: Washington State Stone and Tile PROS 29 Jun 2010 16:00 EDT