RE: [sccpartners] Iron out John Freitag 17 Aug 2010 09:33 EDT