RE: [sccpartners] diamond container John Freitag 02 Aug 2011 10:16 EDT