RE: [sccpartners] Fw: black stone John Freitag 20 Jun 2012 12:00 EDT