RE: [sccpartners] Stone expo John Freitag 14 Jan 2014 13:48 EST