RE: [sccpartners] Stone expo John Freitag 17 Jan 2014 12:47 EST