RE: [sccpartners] John Freitag 24 Aug 2010 09:49 EDT