RE: [sccpartners] Testing Stone John Freitag 01 Jun 2012 10:40 EDT