RE: White stain on granite John Freitag 22 Apr 2016 13:51 EDT